دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/09/2010 coupable [fr] coupable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/09/2010 appellent [fr] appellent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/09/2010 Saint-Barthélémy [fr] Saint-Barthélémy تلفظ 0 رأی
20/09/2010 ducat [fr] ducat تلفظ 0 رأی
20/09/2010 La Martinique [fr] La Martinique تلفظ 0 رأی
20/09/2010 luxuriante [fr] luxuriante تلفظ 0 رأی
20/09/2010 volley-ball [fr] volley-ball تلفظ 0 رأی
20/09/2010 caniche [fr] caniche تلفظ 0 رأی
20/09/2010 feutres [fr] feutres تلفظ 0 رأی
17/09/2010 pateliner [fr] pateliner تلفظ 0 رأی
17/09/2010 dévouement [fr] dévouement تلفظ 0 رأی
16/09/2010 walou [fr] walou تلفظ 0 رأی
16/09/2010 nounou [fr] nounou تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2010 peau-rouge [fr] peau-rouge تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pénétration [fr] pénétration تلفظ 0 رأی
16/09/2010 non-ingérence [fr] non-ingérence تلفظ 0 رأی
16/09/2010 non-immixtion [fr] non-immixtion تلفظ 0 رأی
16/09/2010 neutralité [fr] neutralité تلفظ 0 رأی
16/09/2010 Vigouroux [fr] Vigouroux تلفظ 0 رأی
16/09/2010 norme [fr] norme تلفظ 0 رأی
16/09/2010 Léon Charles Thévenin [fr] Léon Charles Thévenin تلفظ 0 رأی
15/09/2010 l'examinateur [fr] l'examinateur تلفظ 0 رأی
15/09/2010 bouche d'égout [fr] bouche d'égout تلفظ 0 رأی
15/09/2010 Titus et Bérénice [fr] Titus et Bérénice تلفظ 0 رأی
15/09/2010 Thévenin [fr] Thévenin تلفظ 0 رأی
15/09/2010 rescapé [fr] rescapé تلفظ 0 رأی
15/09/2010 David Émile Durkheim [fr] David Émile Durkheim تلفظ 0 رأی
15/09/2010 les oiseaux [fr] les oiseaux تلفظ 0 رأی
14/09/2010 néant [fr] néant تلفظ 0 رأی
14/09/2010 navale [fr] navale تلفظ 0 رأی