دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2010 chtarbé [fr] chtarbé تلفظ 0 رأی
28/09/2010 Louis-Antoine Ranvier [fr] Louis-Antoine Ranvier تلفظ 0 رأی
24/09/2010 guiboles [fr] guiboles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 grippe-sou [fr] grippe-sou تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 gros mot [fr] gros mot تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 os à moelle [fr] os à moelle تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 hussite [fr] hussite تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 hypertension [fr] hypertension تلفظ 0 رأی
24/09/2010 hygiène [fr] hygiène تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 hydrocarbures [fr] hydrocarbures تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 hydravion [fr] hydravion تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 hydrate de carbone [fr] hydrate de carbone تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 huilerie [fr] huilerie تلفظ 0 رأی
24/09/2010 Houphouët [fr] Houphouët تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 immigrés [fr] immigrés تلفظ 0 رأی
24/09/2010 inculpée [fr] inculpée تلفظ 0 رأی
24/09/2010 immobilière [fr] immobilière تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 miettes [fr] miettes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 nonciature [fr] nonciature تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 Naplouse [fr] Naplouse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 noms [fr] noms تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 métalliques [fr] métalliques تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 sociolinguistique [fr] sociolinguistique تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
24/09/2010 éventualité [fr] éventualité تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/09/2010 Le culte du moi [fr] Le culte du moi تلفظ 0 رأی
22/09/2010 Levallois [fr] Levallois تلفظ 0 رأی
22/09/2010 casanier [fr] casanier تلفظ 0 رأی
22/09/2010 flaubertien [fr] flaubertien تلفظ 0 رأی
22/09/2010 Boulette d'Avesnes [fr] Boulette d'Avesnes تلفظ 0 رأی
22/09/2010 amour-propre [fr] amour-propre تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ