دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2012 Faust [fr] Faust تلفظ 1 رأی
22/05/2012 Cornélius Népos [fr] Cornélius Népos تلفظ 0 رأی
18/05/2012 sans alcool [fr] sans alcool تلفظ 0 رأی
18/05/2012 Uranus [fr] Uranus تلفظ 0 رأی
13/04/2011 Edgar [fr] Edgar تلفظ 0 رأی
13/04/2011 égorger [fr] égorger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2011 égide [fr] égide تلفظ 0 رأی
13/04/2011 égotisme [fr] égotisme تلفظ 0 رأی
13/04/2011 électif [fr] électif تلفظ 0 رأی
13/04/2011 électoral [fr] électoral تلفظ 0 رأی
13/04/2011 libraires [fr] libraires تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2011 publiable [fr] publiable تلفظ 0 رأی
13/04/2011 bonbonnes [fr] bonbonnes تلفظ 0 رأی
13/04/2011 planche à voile [fr] planche à voile تلفظ 0 رأی
12/04/2011 égocentrique [fr] égocentrique تلفظ 0 رأی
12/04/2011 efficacité [fr] efficacité تلفظ 0 رأی
12/04/2011 éjaculer [fr] éjaculer تلفظ 0 رأی
12/04/2011 gazole [fr] gazole تلفظ 0 رأی
12/04/2011 éhonté [fr] éhonté تلفظ 0 رأی
12/04/2011 station-service [fr] station-service تلفظ 0 رأی
12/04/2011 Saint-Roch [fr] Saint-Roch تلفظ 0 رأی
12/04/2011 St. Simon [fr] St. Simon تلفظ 0 رأی
12/04/2011 Assouline [fr] Assouline تلفظ 0 رأی
11/04/2011 sortant [fr] sortant تلفظ 0 رأی
11/04/2011 Alphaville [fr] Alphaville تلفظ 0 رأی
11/04/2011 Laurent Gbagbo [fr] Laurent Gbagbo تلفظ 0 رأی
11/04/2011 ambitieusement [fr] ambitieusement تلفظ 0 رأی
11/04/2011 dixit [fr] dixit تلفظ 0 رأی
11/04/2011 sans domicile fixe [fr] sans domicile fixe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/11/2010 Hernu [fr] Hernu تلفظ 0 رأی