دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2013 Corps of Commissionaires [en] Corps of Commissionaires تلفظ 0 رأی
20/05/2013 skeletal [en] skeletal تلفظ 1 رأی
29/01/2013 demonstrated [en] demonstrated تلفظ 0 رأی
29/01/2013 carping [en] carping تلفظ 0 رأی
29/01/2013 patent [en] patent تلفظ 0 رأی
29/01/2013 aunt [en] aunt تلفظ 0 رأی
29/01/2013 lieutenant commander [en] lieutenant commander تلفظ 0 رأی
29/01/2013 orchestral [en] orchestral تلفظ 1 رأی
29/01/2013 sonorously [en] sonorously تلفظ 0 رأی
29/01/2013 tube [en] tube تلفظ 0 رأی
29/01/2013 algae [en] algae تلفظ 1 رأی
23/01/2013 intemperately [en] intemperately تلفظ 0 رأی
23/01/2013 felicitations [en] felicitations تلفظ 0 رأی
23/01/2013 chirruping [en] chirruping تلفظ 0 رأی
23/01/2013 philosopher's stone [en] philosopher's stone تلفظ 0 رأی
23/01/2013 uncrossed [en] uncrossed تلفظ 0 رأی
23/01/2013 overcrowd [en] overcrowd تلفظ 0 رأی
16/11/2010 aberration [en] aberration تلفظ 0 رأی
16/11/2010 hut [en] hut تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/11/2010 kissimee [en] kissimee تلفظ -1 رأی
16/11/2010 Harriet Beecher Stowe [en] Harriet Beecher Stowe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2010 continental breakfast [en] continental breakfast تلفظ 1 رأی
17/12/2009 Buckhead [en] Buckhead تلفظ 0 رأی
17/12/2009 look [en] look تلفظ 0 رأی
16/12/2009 cultivated [en] cultivated تلفظ -1 رأی
16/12/2009 Anita Brookner [en] Anita Brookner تلفظ 0 رأی
14/12/2009 ee bah gum [en] ee bah gum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2009 Eleanor Rose [en] Eleanor Rose تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2009 forsythia [en] forsythia تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/12/2009 aristocrat [en] aristocrat تلفظ -1 رأی