دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/07/2011 Artemisa [es] Artemisa تلفظ 0 رأی
26/07/2011 Dioniso [es] Dioniso تلفظ 1 رأی
26/07/2011 ferroviario [es] ferroviario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/07/2011 jade [es] jade تلفظ 1 رأی
26/07/2011 sésamo [es] sésamo تلفظ -1 رأی
26/07/2011 logo [es] logo تلفظ 0 رأی
30/05/2011 kafkiano [es] kafkiano تلفظ 0 رأی
30/05/2011 suburbano [es] suburbano تلفظ 0 رأی
21/05/2011 neoyorquino [es] neoyorquino تلفظ 0 رأی
21/05/2011 Eurogrupo [es] Eurogrupo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2011 Cartaginés [es] Cartaginés تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2011 deportivo [es] deportivo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2011 cadencia [es] cadencia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 componerse [es] componerse تلفظ 0 رأی
13/01/2011 recubrirse [es] recubrirse تلفظ 0 رأی
13/01/2011 regalía [es] regalía تلفظ 0 رأی
13/01/2011 quédate [es] quédate تلفظ 0 رأی
13/01/2011 frotándose [es] frotándose تلفظ 0 رأی
13/01/2011 gigantesca [es] gigantesca تلفظ 0 رأی
13/01/2011 destripó [es] destripó تلفظ 0 رأی
13/01/2011 arañándose [es] arañándose تلفظ 0 رأی
13/01/2011 atrevía [es] atrevía تلفظ 0 رأی
13/01/2011 carótida externa [es] carótida externa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 cuádriceps [es] cuádriceps تلفظ 0 رأی
17/09/2010 semasiológico [es] semasiológico تلفظ 0 رأی
17/09/2010 profetas [es] profetas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 reconocemos [es] reconocemos تلفظ 0 رأی
17/09/2010 oremos [es] oremos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 onomasiológico [es] onomasiológico تلفظ 0 رأی
17/09/2010 lexicografía [es] lexicografía تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ