کاربر:

Zababa

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Zababa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2013 kapelám [cs] kapelám تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Dobrš [cs] Dobrš تلفظ 0 رأی
04/09/2013 přípojka [cs] přípojka تلفظ 0 رأی
04/09/2013 připnout [cs] připnout تلفظ 0 رأی
04/09/2013 trylek [cs] trylek تلفظ 0 رأی
04/09/2013 trylkovat [cs] trylkovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 instalování [cs] instalování تلفظ 0 رأی
04/09/2013 sestavení [cs] sestavení تلفظ 0 رأی
04/09/2013 navinovat [cs] navinovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 pobuřovat [cs] pobuřovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 přikazovat [cs] přikazovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 objednavatel [cs] objednavatel تلفظ 0 رأی
04/09/2013 poučný [cs] poučný تلفظ 0 رأی
04/09/2013 rozmrazovat [cs] rozmrazovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 roztávat [cs] roztávat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 probouzet [cs] probouzet تلفظ 0 رأی
04/09/2013 rozvinovat [cs] rozvinovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 dohlížitel [cs] dohlížitel تلفظ 0 رأی
04/09/2013 ghetto [cs] ghetto تلفظ 0 رأی
04/09/2013 obilnářství [cs] obilnářství تلفظ 0 رأی
04/09/2013 slavnostní [cs] slavnostní تلفظ 0 رأی
04/09/2013 násilnický [cs] násilnický تلفظ 0 رأی
04/09/2013 nenásilnost [cs] nenásilnost تلفظ 0 رأی
04/09/2013 tyranie [cs] tyranie تلفظ 0 رأی
04/09/2013 opatrování [cs] opatrování تلفظ 0 رأی
04/09/2013 vpouštět [cs] vpouštět تلفظ 0 رأی
04/09/2013 poskytuje [cs] poskytuje تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Komárová [cs] Komárová تلفظ 0 رأی
04/09/2013 ministerstvo [cs] ministerstvo تلفظ 0 رأی
04/09/2013 vystrojovat [cs] vystrojovat تلفظ 0 رأی