کاربر:

Zababa

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Zababa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2013 Stob [cs] Stob تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Antonín Chittussi [cs] Antonín Chittussi تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Jareš [cs] Jareš تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Rudolf Spazier [cs] Rudolf Spazier تلفظ 1 رأی
04/09/2013 revoluci [cs] revoluci تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Německa [cs] Německa تلفظ 0 رأی
04/09/2013 navštívil [cs] navštívil تلفظ 0 رأی
04/09/2013 opery [cs] opery تلفظ 0 رأی
04/09/2013 akustikou [cs] akustikou تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Zběšice [cs] Zběšice تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Fikec [cs] Fikec تلفظ 0 رأی
04/09/2013 domkář [cs] domkář تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Zdeněk Štybar [cs] Zdeněk Štybar تلفظ 0 رأی
04/09/2013 pevnost [cs] pevnost تلفظ 0 رأی
04/09/2013 tvrdošíjnost [cs] tvrdošíjnost تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Vincent Priessnitz [cs] Vincent Priessnitz تلفظ 0 رأی
04/09/2013 odbytiště [cs] odbytiště تلفظ 0 رأی
04/09/2013 vysávat [cs] vysávat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 závěrečný [cs] závěrečný تلفظ 0 رأی
04/09/2013 odesílat [cs] odesílat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 odsunovat [cs] odsunovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 ohavný [cs] ohavný تلفظ 0 رأی
04/09/2013 odsun [cs] odsun تلفظ 0 رأی
04/09/2013 rozloučení [cs] rozloučení تلفظ 0 رأی
04/09/2013 odstřelovat [cs] odstřelovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 oddělovat [cs] oddělovat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 odírat [cs] odírat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 podání [cs] podání تلفظ 0 رأی
04/09/2013 odprýskávat [cs] odprýskávat تلفظ 0 رأی
04/09/2013 absolvovat [cs] absolvovat تلفظ 0 رأی