دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2012 feital [pt] feital تلفظ 0 رأی
01/06/2012 analíticas [pt] analíticas تلفظ 0 رأی
01/06/2012 glótica [pt] glótica تلفظ 0 رأی
01/06/2012 sincarpado [pt] sincarpado تلفظ 1 رأی
01/06/2012 ulemá [pt] ulemá تلفظ 0 رأی
01/06/2012 periquito [pt] periquito تلفظ 0 رأی
01/06/2012 arara-azul [pt] arara-azul تلفظ 0 رأی
01/06/2012 pantofóbico [pt] pantofóbico تلفظ 0 رأی
31/05/2012 pantofobia [pt] pantofobia تلفظ 0 رأی
31/05/2012 papeleto [pt] papeleto تلفظ 0 رأی
31/05/2012 litotripsia [pt] litotripsia تلفظ 0 رأی
31/05/2012 hesitava [pt] hesitava تلفظ 0 رأی
31/05/2012 revelaram [pt] revelaram تلفظ 0 رأی
31/05/2012 deixam [pt] deixam تلفظ 0 رأی
31/05/2012 amparar [pt] amparar تلفظ 0 رأی
31/05/2012 retinindo [pt] retinindo تلفظ 0 رأی
31/05/2012 empecível [pt] empecível تلفظ 0 رأی
31/05/2012 Engenheiro Civil [pt] Engenheiro Civil تلفظ 0 رأی
31/05/2012 vieirense [pt] vieirense تلفظ 0 رأی
31/05/2012 tabaquear [pt] tabaquear تلفظ 0 رأی
31/05/2012 esquecidas [pt] esquecidas تلفظ 0 رأی
31/05/2012 alcalificante [pt] alcalificante تلفظ 0 رأی
31/05/2012 hematoma [pt] hematoma تلفظ 0 رأی
31/05/2012 eficaz [pt] eficaz تلفظ 0 رأی
31/05/2012 ineficaz [pt] ineficaz تلفظ 0 رأی
31/05/2012 saibroso [pt] saibroso تلفظ 0 رأی
31/05/2012 saibro [pt] saibro تلفظ 0 رأی
31/05/2012 tégula [pt] tégula تلفظ 0 رأی
31/05/2012 tefroíta [pt] tefroíta تلفظ 0 رأی
31/05/2012 telecinesia [pt] telecinesia تلفظ 0 رأی