دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/02/2013 Guamá [pt] Guamá تلفظ 0 رأی
28/07/2012 Famalicão [pt] Famalicão تلفظ 0 رأی
01/06/2012 dina [pt] dina تلفظ 0 رأی
01/06/2012 Cirene [pt] Cirene تلفظ 0 رأی
01/06/2012 casca [pt] casca تلفظ -1 رأی
01/06/2012 compilação [pt] compilação تلفظ 0 رأی
01/06/2012 interrogações [pt] interrogações تلفظ 0 رأی
01/06/2012 tourear [pt] tourear تلفظ 0 رأی
01/06/2012 canela [pt] canela تلفظ 0 رأی
01/06/2012 vitoriana [pt] vitoriana تلفظ 0 رأی
01/06/2012 postila [pt] postila تلفظ 0 رأی
01/06/2012 baianista [pt] baianista تلفظ 0 رأی
01/06/2012 xupé [pt] xupé تلفظ 0 رأی
01/06/2012 baromotor [pt] baromotor تلفظ 0 رأی
01/06/2012 caldeirinha [pt] caldeirinha تلفظ 0 رأی
01/06/2012 privativo [pt] privativo تلفظ 0 رأی
01/06/2012 micetoma [pt] micetoma تلفظ 0 رأی
01/06/2012 ajudar [pt] ajudar تلفظ 0 رأی
01/06/2012 apaixonado [pt] apaixonado تلفظ 0 رأی
01/06/2012 piolhos [pt] piolhos تلفظ -1 رأی
01/06/2012 longevo [pt] longevo تلفظ 0 رأی
01/06/2012 Xenofonte [pt] Xenofonte تلفظ 0 رأی
01/06/2012 granuloso [pt] granuloso تلفظ 0 رأی
01/06/2012 badernas [pt] badernas تلفظ 0 رأی
01/06/2012 carmelina [pt] carmelina تلفظ 0 رأی
01/06/2012 ficaria [pt] ficaria تلفظ 0 رأی
01/06/2012 cacilheiro [pt] cacilheiro تلفظ 0 رأی
01/06/2012 centrifuga [pt] centrifuga تلفظ 0 رأی
01/06/2012 primado [pt] primado تلفظ 0 رأی
01/06/2012 cubo [pt] cubo تلفظ 0 رأی