دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/02/2013 libração [pt] libração تلفظ 0 رأی
01/02/2013 licenciatura [pt] licenciatura تلفظ 0 رأی
01/02/2013 esquecível [pt] esquecível تلفظ 0 رأی
01/02/2013 cânhamo [pt] cânhamo تلفظ 0 رأی
01/02/2013 mandacaru [pt] mandacaru تلفظ 0 رأی
01/02/2013 dulcícola [pt] dulcícola تلفظ 0 رأی
01/02/2013 econômico [pt] econômico تلفظ 0 رأی
01/02/2013 Tucunduba [pt] Tucunduba تلفظ 0 رأی
01/02/2013 economia [pt] economia تلفظ 0 رأی
01/02/2013 Guamá [pt] Guamá تلفظ 0 رأی
28/07/2012 Famalicão [pt] Famalicão تلفظ 0 رأی
01/06/2012 dina [pt] dina تلفظ 0 رأی
01/06/2012 Cirene [pt] Cirene تلفظ 0 رأی
01/06/2012 casca [pt] casca تلفظ -1 رأی
01/06/2012 compilação [pt] compilação تلفظ 0 رأی
01/06/2012 interrogações [pt] interrogações تلفظ 0 رأی
01/06/2012 tourear [pt] tourear تلفظ 0 رأی
01/06/2012 canela [pt] canela تلفظ 0 رأی
01/06/2012 vitoriana [pt] vitoriana تلفظ 0 رأی
01/06/2012 postila [pt] postila تلفظ 0 رأی
01/06/2012 baianista [pt] baianista تلفظ 0 رأی
01/06/2012 xupé [pt] xupé تلفظ 0 رأی
01/06/2012 baromotor [pt] baromotor تلفظ 0 رأی
01/06/2012 caldeirinha [pt] caldeirinha تلفظ 0 رأی
01/06/2012 privativo [pt] privativo تلفظ 0 رأی
01/06/2012 micetoma [pt] micetoma تلفظ 0 رأی
01/06/2012 ajudar [pt] ajudar تلفظ 0 رأی
01/06/2012 apaixonado [pt] apaixonado تلفظ 0 رأی
01/06/2012 piolhos [pt] piolhos تلفظ -1 رأی
01/06/2012 longevo [pt] longevo تلفظ 0 رأی