دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/02/2016 tacaratuense [pt] tacaratuense تلفظ 0 رأی
10/02/2016 rio-formosense [pt] rio-formosense تلفظ 0 رأی
10/02/2016 antônio-almeidense [pt] antônio-almeidense تلفظ 0 رأی
10/02/2016 campo-maiorense [pt] campo-maiorense تلفظ 0 رأی
10/02/2016 francisco-santense [pt] francisco-santense تلفظ 0 رأی
10/02/2016 passagem-franquense [pt] passagem-franquense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 santantoniense [pt] santantoniense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 parnaguaense [pt] parnaguaense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 nazareno-do-piauí [pt] nazareno-do-piauí تلفظ 0 رأی
08/02/2016 pavussuense [pt] pavussuense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 novo-orientino [pt] novo-orientino تلفظ 0 رأی
08/02/2016 pajeuense [pt] pajeuense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 padre-marquense [pt] padre-marquense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 palmeirino [pt] palmeirino تلفظ 0 رأی
08/02/2016 paes-landinense [pt] paes-landinense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 pedro-segundense [pt] pedro-segundense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 paulistanense [pt] paulistanense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 paquetaense [pt] paquetaense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 picoense [pt] picoense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 piracuruquense [pt] piracuruquense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 pio-nonense [pt] pio-nonense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 piripiriense [pt] piripiriense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 regenerense [pt] regenerense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 antoniolintense [pt] antoniolintense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 ribeiro-gonçalvino [pt] ribeiro-gonçalvino تلفظ 0 رأی
08/02/2016 santa-luzense [pt] santa-luzense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 santinacense [pt] santinacense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 sigefredense [pt] sigefredense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 san-brazense [pt] san-brazense تلفظ 0 رأی
08/02/2016 são-felicense [pt] são-felicense تلفظ 0 رأی