دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/11/2011 bafometria [pt] bafometria تلفظ 0 رأی
17/11/2011 acérico [pt] acérico تلفظ 0 رأی
17/11/2011 Flórida [pt] Flórida تلفظ 0 رأی
17/11/2011 jiboia [pt] jiboia تلفظ 0 رأی
17/11/2011 caçula [pt] caçula تلفظ 0 رأی
17/11/2011 paradigma [pt] paradigma تلفظ 0 رأی
16/11/2011 econometria [pt] econometria تلفظ 0 رأی
14/11/2011 flamingo [pt] flamingo تلفظ 0 رأی
14/11/2011 ferro [pt] ferro تلفظ -1 رأی
14/11/2011 espernear [pt] espernear تلفظ 0 رأی
14/11/2011 folho [pt] folho تلفظ 0 رأی
14/11/2011 Ariclenes da Silva Ferreira [pt] Ariclenes da Silva Ferreira تلفظ 0 رأی
14/11/2011 ordália [pt] ordália تلفظ 0 رأی
14/11/2011 garçota [pt] garçota تلفظ 0 رأی
14/11/2011 antifascismo [pt] antifascismo تلفظ -1 رأی
14/11/2011 trotskismo [pt] trotskismo تلفظ 0 رأی
14/11/2011 radicalismo [pt] radicalismo تلفظ 0 رأی
14/11/2011 pentagonal [pt] pentagonal تلفظ 0 رأی
12/11/2011 cacife [pt] cacife تلفظ 0 رأی
07/11/2011 desinflação [pt] desinflação تلفظ 0 رأی
07/11/2011 tanatologista [pt] tanatologista تلفظ 0 رأی
07/11/2011 tangedor [pt] tangedor تلفظ 0 رأی
07/11/2011 nuvem [pt] nuvem تلفظ -1 رأی
07/11/2011 acantiodonte [pt] acantiodonte تلفظ 0 رأی
07/11/2011 tangerineira [pt] tangerineira تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2011 tangimento [pt] tangimento تلفظ 0 رأی
07/11/2011 acaróspora [pt] acaróspora تلفظ 0 رأی
07/11/2011 tantã [pt] tantã تلفظ 0 رأی
07/11/2011 tânico [pt] tânico تلفظ 0 رأی
07/11/2011 tanatológico [pt] tanatológico تلفظ 0 رأی