دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/05/2012 interrogar [pt] interrogar تلفظ 0 رأی
28/05/2012 laguna [pt] laguna تلفظ 0 رأی
28/05/2012 decepar [pt] decepar تلفظ 0 رأی
28/05/2012 pedra [pt] pedra تلفظ 1 رأی
28/05/2012 glicolipídio [pt] glicolipídio تلفظ 0 رأی
28/05/2012 laico [pt] laico تلفظ 0 رأی
28/05/2012 infortunística [pt] infortunística تلفظ 0 رأی
28/05/2012 frangote [pt] frangote تلفظ 0 رأی
28/05/2012 cinestesia [pt] cinestesia تلفظ 0 رأی
28/05/2012 guaicá [pt] guaicá تلفظ 0 رأی
28/05/2012 genuflexão [pt] genuflexão تلفظ 0 رأی
28/05/2012 catalepsia [pt] catalepsia تلفظ 0 رأی
28/05/2012 cátaro [pt] cátaro تلفظ 0 رأی
28/05/2012 Catanduva [pt] Catanduva تلفظ 0 رأی
28/05/2012 gládio [pt] gládio تلفظ 0 رأی
28/05/2012 salmão [pt] salmão تلفظ 0 رأی
28/05/2012 neófito [pt] neófito تلفظ 0 رأی
28/05/2012 ficha [pt] ficha تلفظ 0 رأی
28/05/2012 ensanguentado [pt] ensanguentado تلفظ 0 رأی
28/05/2012 estafante [pt] estafante تلفظ 0 رأی
28/05/2012 elástico [pt] elástico تلفظ 0 رأی
20/12/2011 foto-unidade [pt] foto-unidade تلفظ 0 رأی
20/12/2011 acepipes [pt] acepipes تلفظ 0 رأی
20/12/2011 apetecível [pt] apetecível تلفظ 0 رأی
20/12/2011 gravífico [pt] gravífico تلفظ 0 رأی
19/11/2011 quérquera [pt] quérquera تلفظ 0 رأی
18/11/2011 comboiar [pt] comboiar تلفظ 0 رأی
18/11/2011 coração-de-boi [pt] coração-de-boi تلفظ 0 رأی
18/11/2011 nadinha [pt] nadinha تلفظ 0 رأی
18/11/2011 confeiteira [pt] confeiteira تلفظ 0 رأی