دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/10/2017 Com licença [pt] Com licença تلفظ 1 رأی
31/10/2017 cercear [pt] cercear تلفظ -1 رأی
31/10/2017 pechincha [pt] pechincha تلفظ 0 رأی
31/10/2017 faroleiro [pt] faroleiro تلفظ 0 رأی
31/10/2017 badalar [pt] badalar تلفظ 0 رأی
31/10/2017 enfunar [pt] enfunar تلفظ 0 رأی
31/10/2017 erotomania [pt] erotomania تلفظ 0 رأی
31/10/2017 Pedro Ayres Magalhães [pt] Pedro Ayres Magalhães تلفظ 0 رأی
31/10/2017 Odilo Pedro Scherer [pt] Odilo Pedro Scherer تلفظ 0 رأی
15/05/2016 Tiago Ilori [pt] Tiago Ilori تلفظ 0 رأی
19/03/2016 pedro-gomense [pt] pedro-gomense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 selvirense [pt] selvirense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 rio-negrense [pt] rio-negrense تلفظ 1 رأی
19/03/2016 sete-quedense [pt] sete-quedense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 sidrolandense [pt] sidrolandense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 sonorense [pt] sonorense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 terenense [pt] terenense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 alta-florestense [pt] alta-florestense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 araguaianense [pt] araguaianense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 araputanguense [pt] araputanguense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 aripuanense [pt] aripuanense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 cotriguaçuenses [pt] cotriguaçuenses تلفظ 0 رأی
19/03/2016 murtinhense [pt] murtinhense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 ponta-poranense [pt] ponta-poranense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 dom-aquinense [pt] dom-aquinense تلفظ 0 رأی
19/03/2016 matupaense [pt] matupaense تلفظ 0 رأی
10/02/2016 jucatiense [pt] jucatiense تلفظ -1 رأی
10/02/2016 ibirajubense [pt] ibirajubense تلفظ 0 رأی
10/02/2016 maraialense [pt] maraialense تلفظ 0 رأی
10/02/2016 inajaense [pt] inajaense تلفظ 0 رأی