دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/06/2011 sollicitant [nl] sollicitant تلفظ 0 رأی
28/06/2011 opgroeien [nl] opgroeien تلفظ 0 رأی
06/02/2011 Afsnee [vls] Afsnee تلفظ 0 رأی
06/02/2011 Adinkerke [vls] Adinkerke تلفظ 0 رأی
06/02/2011 Adegem [vls] Adegem تلفظ 0 رأی
06/02/2011 Aarsele [vls] Aarsele تلفظ 0 رأی
06/02/2011 aarschot [vls] aarschot تلفظ 0 رأی
04/02/2011 Lierse [vls] Lierse تلفظ 0 رأی
04/02/2011 kruiwagen [vls] kruiwagen تلفظ 0 رأی
04/02/2011 schavuit [vls] schavuit تلفظ 0 رأی
04/02/2011 kabouter [vls] kabouter تلفظ 0 رأی
04/02/2011 schild en vriend [vls] schild en vriend تلفظ 0 رأی
31/01/2011 Anthonis van Dyck [vls] Anthonis van Dyck تلفظ 0 رأی
31/01/2011 Albert Claude [nl] Albert Claude تلفظ 0 رأی
31/01/2011 Rémy Belvaux [nl] Rémy Belvaux تلفظ 0 رأی
28/01/2011 duizelig [vls] duizelig تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Moeskroen [vls] Moeskroen تلفظ 0 رأی
28/01/2011 glimlach [vls] glimlach تلفظ 1 رأی
28/01/2011 vlug [vls] vlug تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Lanoye [vls] Lanoye تلفظ 0 رأی
28/01/2011 perslucht [vls] perslucht تلفظ 0 رأی
28/01/2011 schoon [vls] schoon تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Aloïs Michielsen [vls] Aloïs Michielsen تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Vanden Daele [vls] Vanden Daele تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Vlaanderen Boven [nl] Vlaanderen Boven تلفظ 0 رأی
27/01/2011 was [nl] was تلفظ 1 رأی
27/01/2011 gewest [nl] gewest تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/01/2011 Gerard van der Leeuw [nl] Gerard van der Leeuw تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ