دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/06/2009 hidrofóbico [es] hidrofóbico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 negativo [es] negativo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 envenenar [es] envenenar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 agredir [es] agredir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 estimular [es] estimular تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 mecha [es] mecha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 domesticar [es] domesticar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 relato [es] relato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 lente [es] lente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/06/2009 adrenalina [es] adrenalina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2009 fideicomiso [es] fideicomiso تلفظ 1 رأی