دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/07/2009 incitar [es] incitar تلفظ 0 رأی
04/07/2009 orador [es] orador تلفظ 0 رأی
02/07/2009 timorato [es] timorato تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Cupido [es] Cupido تلفظ 0 رأی
02/07/2009 impostor [es] impostor تلفظ 0 رأی
02/07/2009 autócrata [es] autócrata تلفظ 0 رأی
02/07/2009 jurista [es] jurista تلفظ 0 رأی
02/07/2009 odioso [es] odioso تلفظ 0 رأی
02/07/2009 arisco [es] arisco تلفظ 0 رأی
02/07/2009 anexo [es] anexo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 trinchar [es] trinchar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 magno [es] magno تلفظ 0 رأی
02/07/2009 transmitir [es] transmitir تلفظ 0 رأی
02/07/2009 te [es] te تلفظ 1 رأی
02/07/2009 ilusionista [es] ilusionista تلفظ 0 رأی
02/07/2009 sigilo [es] sigilo تلفظ -1 رأی
02/07/2009 papeleta [es] papeleta تلفظ 0 رأی
02/07/2009 provocar [es] provocar تلفظ -2 رأی
02/07/2009 consumidor [es] consumidor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/07/2009 secreta [es] secreta تلفظ 0 رأی
02/07/2009 escrita [es] escrita تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/07/2009 fermento [es] fermento تلفظ 0 رأی
02/07/2009 directriz [es] directriz تلفظ -1 رأی
02/07/2009 galope [es] galope تلفظ 0 رأی
02/07/2009 torturar [es] torturar تلفظ 0 رأی
30/06/2009 patíbulo [es] patíbulo تلفظ 0 رأی
30/06/2009 menear [es] menear تلفظ 0 رأی
30/06/2009 checo [es] checo تلفظ 0 رأی
30/06/2009 inoportuno [es] inoportuno تلفظ 0 رأی
30/06/2009 contrabandista [es] contrabandista تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ