دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/09/2009 vistosas [es] vistosas تلفظ 0 رأی
29/09/2009 astrónomos [es] astrónomos تلفظ 0 رأی
27/07/2009 atabasco [es] atabasco تلفظ 0 رأی
27/07/2009 asamés [es] asamés تلفظ 0 رأی
27/07/2009 bopurí [es] bopurí تلفظ 0 رأی
27/07/2009 aramaico [es] aramaico تلفظ 0 رأی
27/07/2009 pipiolo [es] pipiolo تلفظ 0 رأی
27/07/2009 anatolias [es] anatolias تلفظ 0 رأی
27/07/2009 neófito [es] neófito تلفظ 0 رأی
27/07/2009 konkaní [es] konkaní تلفظ 0 رأی
27/07/2009 bengalí [es] bengalí تلفظ 0 رأی
27/07/2009 maratí [es] maratí تلفظ 0 رأی
27/07/2009 mesapio [es] mesapio تلفظ 0 رأی
27/07/2009 kurdo [es] kurdo تلفظ 0 رأی
27/07/2009 groenlandés [es] groenlandés تلفظ 0 رأی
27/07/2009 indoeuropea [es] indoeuropea تلفظ 0 رأی
27/07/2009 camboyano [es] camboyano تلفظ 0 رأی
27/07/2009 cantonés [es] cantonés تلفظ 0 رأی
27/07/2009 germánicas [es] germánicas تلفظ 0 رأی
27/07/2009 mandarín [es] mandarín تلفظ 0 رأی
27/07/2009 nepalés [es] nepalés تلفظ 0 رأی
27/07/2009 avéstico [es] avéstico تلفظ 0 رأی
27/07/2009 lituano [es] lituano تلفظ 0 رأی
27/07/2009 Armenio [es] Armenio تلفظ 0 رأی
27/07/2009 arameo [es] arameo تلفظ 0 رأی
27/07/2009 Filipinas [es] Filipinas تلفظ 0 رأی
07/07/2009 compay [es] compay تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Tepache [es] Tepache تلفظ 0 رأی
07/07/2009 rebozo [es] rebozo تلفظ -1 رأی
04/07/2009 armar [es] armar تلفظ -1 رأی