دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2009 ponerse de pie [es] ponerse de pie تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 tengo prisa [es] tengo prisa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 lidiar [es] lidiar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 desfilan [es] desfilan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 inflados [es] inflados تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 maniobrantes [es] maniobrantes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 golpes [es] golpes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 esencia [es] esencia تلفظ 0 رأی
02/10/2009 normas [es] normas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 duros [es] duros تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 defectos [es] defectos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 rojos [es] rojos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 vinos [es] vinos تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 defienda [es] defienda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 triunfos [es] triunfos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 incienso [es] incienso تلفظ 0 رأی
02/10/2009 responsabilidades [es] responsabilidades تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 resina [es] resina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 alcanfor [es] alcanfor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 balsámico [es] balsámico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 floral [es] floral تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 armonioso [es] armonioso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 astringencia [es] astringencia تلفظ 0 رأی
02/10/2009 débiles [es] débiles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 Mariano Higes [es] Mariano Higes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 Irizar [es] Irizar تلفظ 0 رأی
29/09/2009 hortícolas [es] hortícolas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 picor [es] picor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 estelares [es] estelares تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 bayas [es] bayas تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ