دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/10/2010 desbordarse [es] desbordarse تلفظ 0 رأی
24/10/2010 defendernos [es] defendernos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 defenderla [es] defenderla تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cuartas [es] cuartas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 culta [es] culta تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cursillos [es] cursillos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 burdas [es] burdas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 buscadora [es] buscadora تلفظ 0 رأی
24/10/2010 caballerías [es] caballerías تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cañitas [es] cañitas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 camisas [es] camisas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 brazas [es] brazas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cuestiones [es] cuestiones تلفظ 0 رأی
24/10/2010 burlas [es] burlas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 bulliciosas [es] bulliciosas تلفظ 0 رأی
24/10/2010 desahogando [es] desahogando تلفظ 0 رأی
24/10/2010 persuasión [es] persuasión تلفظ 0 رأی
24/10/2010 chismes [es] chismes تلفظ 0 رأی
24/10/2010 chistosos [es] chistosos تلفظ 0 رأی
21/04/2010 hable [es] hable تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/04/2010 actué [es] actué تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/04/2010 extrañaron [es] extrañaron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 nuez moscada [es] nuez moscada تلفظ 0 رأی
02/10/2009 llegarás [es] llegarás تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 frutos rojos [es] frutos rojos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 oir [es] oir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 suaves [es] suaves تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 madurez [es] madurez تلفظ 0 رأی
02/10/2009 ponerse de pie [es] ponerse de pie تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 tengo prisa [es] tengo prisa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ