دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/12/2013 enforcenent [en] enforcenent تلفظ 0 رأی
06/12/2013 caribee [en] caribee تلفظ 0 رأی
06/12/2013 lookalike [en] lookalike تلفظ 0 رأی
06/12/2013 coal mine [en] coal mine تلفظ 1 رأی
06/12/2013 pikestaff [en] pikestaff تلفظ 1 رأی
06/12/2013 downdraft [en] downdraft تلفظ 1 رأی
06/12/2013 rollaway bed [en] rollaway bed تلفظ 0 رأی
06/12/2013 reshuffling [en] reshuffling تلفظ 0 رأی
06/12/2013 animal-like [en] animal-like تلفظ 0 رأی
06/12/2013 state-owned utility [en] state-owned utility تلفظ 0 رأی
26/01/2011 precedent [en] precedent تلفظ -2 رأی
21/09/2010 drowning [en] drowning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/09/2010 sedge [en] sedge تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/09/2010 Zorch [en] Zorch تلفظ 0 رأی