دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/04/2013 Patrik Järbyn [sv] Patrik Järbyn تلفظ 0 رأی
15/04/2013 maelström [sv] maelström تلفظ 0 رأی
15/04/2013 Sabadill [sv] Sabadill تلفظ 0 رأی
15/04/2013 hörlur [sv] hörlur تلفظ 0 رأی
15/04/2013 jumboplatsen [sv] jumboplatsen تلفظ 0 رأی
15/04/2013 Lars-Olof Franzén [sv] Lars-Olof Franzén تلفظ 0 رأی
15/04/2013 Ingolf [sv] Ingolf تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Ås Sivborg [sv] Ås Sivborg تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Richard Hobert [sv] Richard Hobert تلفظ 0 رأی
29/08/2009 kams [sv] kams تلفظ 0 رأی
29/08/2009 kurder [sv] kurder تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Bernhard Henrik Crusell [sv] Bernhard Henrik Crusell تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Axel von Fersen [sv] Axel von Fersen تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Bjärsmyr [sv] Bjärsmyr تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Eric Prydz [sv] Eric Prydz تلفظ 0 رأی
29/08/2009 tvåändsstickning [sv] tvåändsstickning تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Dajm [sv] Dajm تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Kurt Atterberg [sv] Kurt Atterberg تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Bromma [sv] Bromma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/08/2009 möjlig [sv] möjlig تلفظ 0 رأی
29/08/2009 utgång [sv] utgång تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/08/2009 getmesost [sv] getmesost تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Stieg Larsson [sv] Stieg Larsson تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Ulf Gröhn [sv] Ulf Gröhn تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Ingemar Fries [sv] Ingemar Fries تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/08/2009 Svenljunga [sv] Svenljunga تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Hammarby Sjöstad [sv] Hammarby Sjöstad تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Josefin [sv] Josefin تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Fersen [sv] Fersen تلفظ 0 رأی
29/08/2009 Stig Blomqvist [sv] Stig Blomqvist تلفظ 0 رأی