کاربر:

Troelsk

مشترک تلفظ‌های Troelsk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
09/05/2012
regning تلفظ
regning [da] 2 رأی بهترین تلفظ