دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/06/2008 Dong Kingman [en] Dong Kingman تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Jim Dine [en] Jim Dine تلفظ 0 رأی
29/06/2008 William Congdon [en] William Congdon تلفظ 0 رأی
29/06/2008 John Singleton Copley [en] John Singleton Copley تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 Thomas Dewing [en] Thomas Dewing تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Mark Tobey [en] Mark Tobey تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Bradley Walker Tomlin [en] Bradley Walker Tomlin تلفظ 0 رأی
29/06/2008 John Trumbull [en] John Trumbull تلفظ 0 رأی
29/06/2008 William Harnett [en] William Harnett تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Grant Wood [en] Grant Wood تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Gilbert Stuart [en] Gilbert Stuart تلفظ 0 رأی
29/06/2008 James Rosenquist [en] James Rosenquist تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Clyfford Still [en] Clyfford Still تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Frank Stella [en] Frank Stella تلفظ 0 رأی
29/06/2008 John Singer Sargent [en] John Singer Sargent تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Michael Shanks [en] Michael Shanks تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 Ryan Gosling [en] Ryan Gosling تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Matt Austin [en] Matt Austin تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Shawn Ashmore [en] Shawn Ashmore تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Aaron Ashmore [en] Aaron Ashmore تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 Paul Anka [en] Paul Anka تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Graham Greene [en] Graham Greene تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Gregory Smith [en] Gregory Smith تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Michael Ironside [en] Michael Ironside تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Leslie Hope [en] Leslie Hope تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Jill Hennessy [en] Jill Hennessy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 Tom Green [en] Tom Green تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Paul Kane [en] Paul Kane تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Agnes Martin [en] Agnes Martin تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Kenneth Gilbert [en] Kenneth Gilbert تلفظ 0 رأی