دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/06/2008 Babinski's [en] Babinski's تلفظ 0 رأی
29/06/2008 poor [en] poor تلفظ 0 رأی
29/06/2008 pirate [en] pirate تلفظ 1 رأی
29/06/2008 scientific [en] scientific تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 Robert Indiana [en] Robert Indiana تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Paul Cadmus [en] Paul Cadmus تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Alma Woodsey Thomas [en] Alma Woodsey Thomas تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Abbott Handerson Thayer [en] Abbott Handerson Thayer تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Albert Pinkham Ryder [en] Albert Pinkham Ryder تلفظ 0 رأی
29/06/2008 coprophagy [en] coprophagy تلفظ 0 رأی
29/06/2008 rooster [en] rooster تلفظ 0 رأی
29/06/2008 tech-savvy [en] tech-savvy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 won't [en] won't تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 home-made [en] home-made تلفظ 0 رأی
29/06/2008 comes [en] comes تلفظ 0 رأی
29/06/2008 hasn't [en] hasn't تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 two-seater [en] two-seater تلفظ 0 رأی
29/06/2008 faces [en] faces تلفظ 1 رأی
29/06/2008 pollution [en] pollution تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 electric [en] electric تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 ideal [en] ideal تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 vehicles [en] vehicles تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 affluent [en] affluent تلفظ 1 رأی
29/06/2008 obstacles [en] obstacles تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 boast [en] boast تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 despite [en] despite تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 industry [en] industry تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 roll [en] roll تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 micro [en] micro تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
29/06/2008 under [en] under تلفظ -1 رأی