دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/03/2010 Douglas Hyde [en] Douglas Hyde تلفظ 0 رأی
10/03/2010 Mary Robinson [en] Mary Robinson تلفظ 0 رأی
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] Stephen Blumberg تلفظ 0 رأی
10/03/2010 Quaestor [en] Quaestor تلفظ 0 رأی
10/03/2010 degust [en] degust تلفظ 0 رأی
10/03/2010 decrees [en] decrees تلفظ 0 رأی
10/12/2009 dispel [en] dispel تلفظ 0 رأی
07/10/2009 ipratropium [en] ipratropium تلفظ 0 رأی
07/10/2009 wyle [en] wyle تلفظ 0 رأی
07/10/2009 Elixophylline [en] Elixophylline تلفظ 0 رأی
07/10/2009 Lindon [en] Lindon تلفظ 0 رأی
07/10/2009 hydride [en] hydride تلفظ 0 رأی
07/10/2009 complaisance [en] complaisance تلفظ 0 رأی
07/10/2009 Willard Boyle [en] Willard Boyle تلفظ 0 رأی
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] Elizabeth Blackburn تلفظ 0 رأی
07/10/2009 scumball [en] scumball تلفظ 0 رأی
07/10/2009 ferreting [en] ferreting تلفظ 0 رأی
07/10/2009 scooping up [en] scooping up تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 inordinately [en] inordinately تلفظ 0 رأی
07/10/2009 rolled [en] rolled تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 overburden [en] overburden تلفظ 0 رأی
07/10/2009 Leach [en] Leach تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 pleaser [en] pleaser تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 cherished [en] cherished تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 hums [en] hums تلفظ 0 رأی
07/10/2009 padawan [en] padawan تلفظ 0 رأی
07/10/2009 barks [en] barks تلفظ 0 رأی
07/10/2009 impaired [en] impaired تلفظ 0 رأی
07/10/2009 advancement [en] advancement تلفظ 0 رأی
07/10/2009 indicate [en] indicate تلفظ 2 رأی