دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/01/2010 bosquejado [es] bosquejado تلفظ 0 رأی
04/01/2010 esbozado [es] esbozado تلفظ 0 رأی
04/01/2010 delinearlo [es] delinearlo تلفظ 0 رأی
04/01/2010 abocetado [es] abocetado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 gordita [es] gordita تلفظ 0 رأی
04/01/2010 delinearselo [es] delinearselo تلفظ 0 رأی
04/01/2010 ridiculizado [es] ridiculizado تلفظ 0 رأی
04/01/2010 ridiculizando [es] ridiculizando تلفظ 0 رأی
04/01/2010 apuntado [es] apuntado تلفظ -1 رأی
04/01/2010 ridiculizaría [es] ridiculizaría تلفظ 0 رأی
20/09/2009 brindarán [es] brindarán تلفظ 0 رأی
20/09/2009 declaran [es] declaran تلفظ 0 رأی
20/09/2009 aseguradas [es] aseguradas تلفظ 0 رأی
20/09/2009 atrasadas [es] atrasadas تلفظ 0 رأی
20/09/2009 plumazo [es] plumazo تلفظ 0 رأی
20/09/2009 gratuitos [es] gratuitos تلفظ 0 رأی
20/09/2009 Jacobo Árbenz [es] Jacobo Árbenz تلفظ 0 رأی
20/09/2009 becas [es] becas تلفظ 0 رأی
20/09/2009 bilingües [es] bilingües تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/09/2009 hispanos [es] hispanos تلفظ 0 رأی
20/09/2009 diseñados [es] diseñados تلفظ 0 رأی
20/09/2009 talleres [es] talleres تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/09/2009 escolares [es] escolares تلفظ 0 رأی
20/09/2009 contentos [es] contentos تلفظ 0 رأی
20/09/2009 juguetes [es] juguetes تلفظ 0 رأی
20/09/2009 comiendo [es] comiendo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
20/09/2009 patatas [es] patatas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/09/2009 fritas [es] fritas تلفظ 0 رأی
20/09/2009 sentarse [es] sentarse تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
20/09/2009 refrescarlo [es] refrescarlo تلفظ 0 رأی