دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/03/2010 Victoria Station [en] Victoria Station تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Hermione [en] Hermione تلفظ 0 رأی
22/03/2010 off-beat [en] off-beat تلفظ 1 رأی
22/03/2010 iPod [en] iPod تلفظ 0 رأی
22/03/2010 fundamental [en] fundamental تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Charlotte [en] Charlotte تلفظ -1 رأی
22/03/2010 Victoria [en] Victoria تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Huddersfield [en] Huddersfield تلفظ 1 رأی
22/03/2010 Leeds (city) [en] Leeds (city) تلفظ 0 رأی
22/03/2010 environment [en] environment تلفظ 2 رأی
22/03/2010 distaff [en] distaff تلفظ 0 رأی
22/03/2010 percents [en] percents تلفظ 0 رأی
22/03/2010 philistines [en] philistines تلفظ 0 رأی
22/03/2010 sepsis [en] sepsis تلفظ 0 رأی
22/03/2010 John [en] John تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ