دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2013 Chesterton [en] Chesterton تلفظ 0 رأی
07/11/2013 all-in-all [en] all-in-all تلفظ 3 رأی
07/11/2013 butler [en] butler تلفظ 3 رأی
07/11/2013 parlourmaid [en] parlourmaid تلفظ 0 رأی
07/11/2013 pardonably [en] pardonably تلفظ 0 رأی
07/11/2013 Diocletian [en] Diocletian تلفظ 0 رأی
07/11/2013 dyophysite [en] dyophysite تلفظ 1 رأی
07/11/2013 limerence [en] limerence تلفظ 1 رأی
07/11/2013 geocaching [en] geocaching تلفظ 0 رأی
07/11/2013 tapotement [en] tapotement تلفظ 0 رأی
05/11/2013 unconsolidated [en] unconsolidated تلفظ 0 رأی
05/11/2013 gimcrackery [en] gimcrackery تلفظ 0 رأی
05/11/2013 postorbital [en] postorbital تلفظ 0 رأی
05/11/2013 creditworthiness [en] creditworthiness تلفظ 0 رأی
05/11/2013 sclerotic [en] sclerotic تلفظ 1 رأی
05/11/2013 upfront [en] upfront تلفظ 1 رأی
05/11/2013 mechanicals [en] mechanicals تلفظ 0 رأی
05/11/2013 braless [en] braless تلفظ 0 رأی
05/11/2013 syntax [en] syntax تلفظ 1 رأی
05/11/2013 heritability [en] heritability تلفظ 0 رأی
05/11/2013 brouhaha [en] brouhaha تلفظ 2 رأی
05/11/2013 Edmund Burke [en] Edmund Burke تلفظ 0 رأی
05/11/2013 de-escalate [en] de-escalate تلفظ 2 رأی
05/11/2013 incrementally [en] incrementally تلفظ 0 رأی
05/11/2013 avoidably [en] avoidably تلفظ 0 رأی
05/11/2013 polybenzimidazoles [en] polybenzimidazoles تلفظ 1 رأی
05/11/2013 Sir Laurence Olivier [en] Sir Laurence Olivier تلفظ 0 رأی
05/11/2013 Laurence Olivier [en] Laurence Olivier تلفظ 0 رأی
05/11/2013 chagrin [en] chagrin تلفظ 0 رأی
03/11/2013 disparagement [en] disparagement تلفظ 0 رأی