دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/11/2013 velocity [en] velocity تلفظ 2 رأی
11/11/2013 velocities [en] velocities تلفظ 0 رأی
11/11/2013 Democritus [en] Democritus تلفظ 1 رأی
11/11/2013 CERN [en] CERN تلفظ 1 رأی
11/11/2013 Cernish [en] Cernish تلفظ 0 رأی
11/11/2013 Positron [en] Positron تلفظ 0 رأی
11/11/2013 wimp [en] wimp تلفظ 0 رأی
11/11/2013 gluon [en] gluon تلفظ 0 رأی
11/11/2013 Anthony Powell [en] Anthony Powell تلفظ 0 رأی
11/11/2013 Kenneth Widmerpool [en] Kenneth Widmerpool تلفظ 0 رأی
11/11/2013 seventies [en] seventies تلفظ 0 رأی
11/11/2013 Anita Pallenberg [en] Anita Pallenberg تلفظ 0 رأی
11/11/2013 Sydney Greenstreet [en] Sydney Greenstreet تلفظ 0 رأی
11/11/2013 Phileas Fogg [en] Phileas Fogg تلفظ 1 رأی
10/11/2013 Flanders [en] Flanders تلفظ 2 رأی
10/11/2013 poppy [en] poppy تلفظ 5 رأی
10/11/2013 truce [en] truce تلفظ 3 رأی
10/11/2013 ceasefire [en] ceasefire تلفظ 3 رأی
10/11/2013 Armistice Day [en] Armistice Day تلفظ 0 رأی
10/11/2013 armistice [en] armistice تلفظ 3 رأی
10/11/2013 remembrance [en] remembrance تلفظ 3 رأی
10/11/2013 Remembrance Day [en] Remembrance Day تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Remembrance Sunday [en] Remembrance Sunday تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Poppy Day [en] Poppy Day تلفظ 0 رأی
07/11/2013 hi-hat [en] hi-hat تلفظ 0 رأی
07/11/2013 Pro-Mark [en] Pro-Mark تلفظ 0 رأی
07/11/2013 percussion [en] percussion تلفظ 3 رأی
07/11/2013 cymbals [en] cymbals تلفظ 1 رأی
07/11/2013 paiste [en] paiste تلفظ 0 رأی
07/11/2013 Fender Stratocaster [en] Fender Stratocaster تلفظ 1 رأی