دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/10/2010 Baz Luhrmann [en] Baz Luhrmann تلفظ 0 رأی
23/08/2010 Alex O'Loughlin [en] Alex O'Loughlin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/11/2009 quarrelling [en] quarrelling تلفظ 0 رأی
26/11/2009 Craig David [en] Craig David تلفظ 0 رأی
04/08/2009 been [en] been تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 realisation [en] realisation تلفظ 0 رأی
16/07/2009 internecine [en] internecine تلفظ 1 رأی
15/07/2009 circumstance [en] circumstance تلفظ 0 رأی
15/07/2009 thorough [en] thorough تلفظ 2 رأی
15/07/2009 castle [en] castle تلفظ 0 رأی
15/07/2009 nudist [en] nudist تلفظ 0 رأی
15/07/2009 recurrence [en] recurrence تلفظ 0 رأی
15/07/2009 spontaneity [en] spontaneity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] Voyage of the Beagle تلفظ 0 رأی
15/07/2009 conjures [en] conjures تلفظ 0 رأی
15/07/2009 presciently [en] presciently تلفظ 0 رأی
15/07/2009 eighty [en] eighty تلفظ 6 رأی
15/07/2009 forgotten [en] forgotten تلفظ -1 رأی
15/07/2009 beta [en] beta تلفظ 0 رأی
15/07/2009 nude [en] nude تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 pronunciation [en] pronunciation تلفظ 1 رأی
15/07/2009 omega [en] omega تلفظ -1 رأی
15/07/2009 computer [en] computer تلفظ 0 رأی
15/07/2009 library [en] library تلفظ 0 رأی
15/07/2009 necessary [en] necessary تلفظ 0 رأی
15/07/2009 wrathful [en] wrathful تلفظ 0 رأی
15/07/2009 wrath [en] wrath تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Todd [en] Todd تلفظ 0 رأی
15/07/2009 clandestine [en] clandestine تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Max Dupain [en] Max Dupain تلفظ 0 رأی