دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/07/2014 Healthy Living [en] Healthy Living تلفظ 1 رأی
24/07/2014 record-breaker [en] record-breaker تلفظ 0 رأی
24/07/2014 Terrytown [en] Terrytown تلفظ 1 رأی
24/07/2014 breach of contract [en] breach of contract تلفظ 2 رأی
24/07/2014 showerhead [en] showerhead تلفظ 2 رأی
24/07/2014 title-role [en] title-role تلفظ 2 رأی
24/07/2014 Mortimer Jerome Adler [en] Mortimer Jerome Adler تلفظ 0 رأی
24/07/2014 Norwegian Sea [en] Norwegian Sea تلفظ 1 رأی
24/07/2014 soldering [en] soldering تلفظ -1 رأی
24/07/2014 High-risk [en] High-risk تلفظ 1 رأی
22/07/2014 prior [en] prior تلفظ 4 رأی
22/07/2014 storks [en] storks تلفظ 0 رأی
22/07/2014 closeout [en] closeout تلفظ 0 رأی
22/07/2014 William Stewart [en] William Stewart تلفظ 0 رأی
22/07/2014 sideswiped [en] sideswiped تلفظ 0 رأی
22/07/2014 armed robbery [en] armed robbery تلفظ -1 رأی
22/07/2014 Libreoffice [en] Libreoffice تلفظ 0 رأی