کاربر:

Thonatas

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Thonatas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/04/2017 Groß Wartenberg [de] Groß Wartenberg تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Löwen [de] Löwen تلفظ 1 رأی
03/04/2017 Glatz [de] Glatz تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Rybna [de] Rybna تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Joseph von Fraunhofer [de] Joseph von Fraunhofer تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Erkennungsalgorithmus [de] Erkennungsalgorithmus تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Fraunhofer-Institut [de] Fraunhofer-Institut تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Kreuzburg [de] Kreuzburg تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Fraunhofer [de] Fraunhofer تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Max-Planck-Institut [de] Max-Planck-Institut تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Max Planck [de] Max Planck تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Planck [de] Planck تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Inspektionsmethode [de] Inspektionsmethode تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Waferdefekt [de] Waferdefekt تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Waferproduktion [de] Waferproduktion تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Max-Planck-Weg [de] Max-Planck-Weg تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Max-Planck-Gesellschaft [de] Max-Planck-Gesellschaft تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Zellverbinder [de] Zellverbinder تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Schwachlichtverhalten [de] Schwachlichtverhalten تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Betonversorgung [de] Betonversorgung تلفظ 0 رأی
03/04/2017 indiziert [de] indiziert تلفظ 0 رأی
03/04/2017 indizieren [de] indizieren تلفظ 0 رأی
03/04/2017 indexiert [de] indexiert تلفظ 0 رأی
03/04/2017 indexieren [de] indexieren تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Schleusenbauwerk [de] Schleusenbauwerk تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Doppelwellenzwangsmischer [de] Doppelwellenzwangsmischer تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Solarzentrum [de] Solarzentrum تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Klopfkontrolle [de] Klopfkontrolle تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Kulturcampus [de] Kulturcampus تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Maschinenstundenkosten [de] Maschinenstundenkosten تلفظ 0 رأی