دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/04/2016 Besn [bar] Besn تلفظ 0 رأی
19/04/2016 Topferl [bar] Topferl تلفظ 0 رأی
19/04/2016 gsuacht [bar] gsuacht تلفظ 0 رأی
19/04/2016 Kältesäckchen [de] Kältesäckchen تلفظ 0 رأی
19/04/2016 bliebst [de] bliebst تلفظ 0 رأی
19/04/2016 Dekommissionierung [de] Dekommissionierung تلفظ 0 رأی
19/04/2016 centgenau [de] centgenau تلفظ 0 رأی
19/04/2016 End- [de] End- تلفظ 0 رأی
19/04/2016 Mansteinstraße [de] Mansteinstraße تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Stimmungskiller [de] Stimmungskiller تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Brackmann [de] Brackmann تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Festtagsstimmung [de] Festtagsstimmung تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Dorfschenke [de] Dorfschenke تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Erlöserphantasie [de] Erlöserphantasie تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Naturidyll [de] Naturidyll تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Schülerfigur [de] Schülerfigur تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Bombenattrappe [de] Bombenattrappe تلفظ 1 رأی
04/09/2013 Familieneinkommen [de] Familieneinkommen تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Trauerklöße [de] Trauerklöße تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Mühlenhäuschen [de] Mühlenhäuschen تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Dorfmensch [de] Dorfmensch تلفظ 0 رأی
04/09/2013 spaßbefreit [de] spaßbefreit تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Verrätselung [de] Verrätselung تلفظ 0 رأی
04/09/2013 Gegenmobilisierung [de] Gegenmobilisierung تلفظ 0 رأی
09/11/2012 Purpurland [de] Purpurland تلفظ 0 رأی
09/11/2012 Tourorganisator [de] Tourorganisator تلفظ 0 رأی
09/11/2012 Bergrücken [de] Bergrücken تلفظ 0 رأی
09/11/2012 Kreiszeichen [de] Kreiszeichen تلفظ 0 رأی
09/11/2012 Warmfutter [de] Warmfutter تلفظ 0 رأی
09/11/2012 Ausspracheregel [de] Ausspracheregel تلفظ 0 رأی