دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/06/2016 rezulte [eo] rezulte تلفظ 0 رأی
15/06/2016 kolizii [eo] kolizii تلفظ 0 رأی
02/09/2013 rafini [eo] rafini تلفظ 0 رأی
02/09/2013 radiofotografio [eo] radiofotografio تلفظ 0 رأی
02/09/2013 ŝuti [eo] ŝuti تلفظ -2 رأی
02/09/2013 Q [eo] Q تلفظ 0 رأی
02/09/2013 i [eo] i تلفظ 0 رأی
02/09/2013 ĥ [eo] ĥ تلفظ 0 رأی
02/09/2013 ĝ [eo] ĝ تلفظ -1 رأی
02/09/2013 R [eo] R تلفظ 0 رأی
02/09/2013 1984 [eo] 1984 تلفظ -1 رأی
02/09/2013 jahurto [eo] jahurto تلفظ 0 رأی
02/09/2013 depressiva [pt] depressiva تلفظ 0 رأی
02/09/2013 zangar-se [pt] zangar-se تلفظ 0 رأی
02/09/2013 assoalhada [pt] assoalhada تلفظ 0 رأی
02/09/2013 bonfama [eo] bonfama تلفظ 0 رأی
02/09/2013 ekstrema [eo] ekstrema تلفظ 0 رأی
02/09/2013 jogurto [eo] jogurto تلفظ 0 رأی
02/09/2013 jokero [eo] jokero تلفظ 0 رأی
02/09/2013 hejtilo [eo] hejtilo تلفظ 0 رأی
02/09/2013 hektolitro [eo] hektolitro تلفظ 0 رأی
02/09/2013 hektometro [eo] hektometro تلفظ 0 رأی
02/09/2013 helblua [eo] helblua تلفظ 0 رأی
02/09/2013 hejmveo [eo] hejmveo تلفظ 0 رأی
02/09/2013 infanterio [eo] infanterio تلفظ 0 رأی
02/09/2013 forbruli [eo] forbruli تلفظ 0 رأی
02/09/2013 engluti [eo] engluti تلفظ 0 رأی
02/09/2013 kritiko [eo] kritiko تلفظ 0 رأی
02/09/2013 helpantino [eo] helpantino تلفظ 0 رأی
02/09/2013 helpanto [eo] helpanto تلفظ -1 رأی