دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/06/2009 fieuzal [fr] fieuzal تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Blankiet [fr] Blankiet تلفظ 0 رأی
29/06/2009 cula ila [fr] cula ila تلفظ 0 رأی
29/06/2009 rêves [fr] rêves تلفظ 0 رأی
29/06/2009 canadienne [fr] canadienne تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] Fustel de Coulanges تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] Roger Garaudy تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Guy Debord [fr] Guy Debord تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] Marcel Schwob تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] Alphonse Daudet تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Athalie [fr] Athalie تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] Manon Lescaut تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Gillardeau [fr] Gillardeau تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] Ambroise Vollard تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2009 Marc Bloch [fr] Marc Bloch تلفظ 0 رأی
29/06/2009 François Châtelet [fr] François Châtelet تلفظ 0 رأی
29/06/2009 George Steiner [fr] George Steiner تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] Claude-Louis Navier تلفظ 0 رأی
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] Angele Dubeau تلفظ 0 رأی
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] les pagodes de cos تلفظ 0 رأی
26/06/2009 peureux [fr] peureux تلفظ 0 رأی
26/06/2009 clos fourtet [fr] clos fourtet تلفظ 0 رأی
26/06/2009 ambitieux [fr] ambitieux تلفظ 0 رأی
26/06/2009 nous allons [fr] nous allons تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 ambitieuse [fr] ambitieuse تلفظ 0 رأی
26/06/2009 courageuse [fr] courageuse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 peureuse [fr] peureuse تلفظ 0 رأی
26/06/2009 furieux [fr] furieux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 furieuse [fr] furieuse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 malheureuses [fr] malheureuses تلفظ 0 رأی