دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/09/2010 Philippe Descola [fr] Philippe Descola تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] Philippe Ebly تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] Ruperto de Deutz تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Skittles ™ [fr] Skittles ™ تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] Jacky Galletaud تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] Claude Delvincourt تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Boisguillebert [fr] Boisguillebert تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] Joël Jeannot تلفظ 0 رأی
03/09/2010 evia [fr] evia تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Hoarau [fr] Hoarau تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Pirandello [fr] Pirandello تلفظ 0 رأی
31/08/2010 pilules [fr] pilules تلفظ -2 رأی
31/08/2010 phones [fr] phones تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Petre [fr] Petre تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Philip [fr] Philip تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Longineu [fr] Longineu تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Boscq [fr] Boscq تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Émile Boirac [fr] Émile Boirac تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] Amélie Gabrielle Boudet تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] Neuvy-Pailloux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] Gérard Anaclet Vincent Encausse تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] Éliphas Lévi تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] Alphonse-Louis Constant تلفظ 0 رأی
23/08/2010 tardive [fr] tardive تلفظ 0 رأی
23/08/2010 tardé [fr] tardé تلفظ 0 رأی
23/08/2010 tapuscrit [fr] tapuscrit تلفظ 0 رأی
23/08/2010 tapie [fr] tapie تلفظ 0 رأی
23/08/2010 tannique [fr] tannique تلفظ 0 رأی
23/08/2010 tannin [fr] tannin تلفظ 0 رأی
23/08/2010 tanin [fr] tanin تلفظ 0 رأی