دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/07/2016 tidying up [en] tidying up تلفظ 0 رأی
13/07/2016 inexcusably [en] inexcusably تلفظ 0 رأی
13/07/2016 may've [en] may've تلفظ 0 رأی
11/04/2016 partially sighted [en] partially sighted تلفظ 0 رأی
11/04/2016 if only [en] if only تلفظ 0 رأی
05/12/2015 lindísimo [es] lindísimo تلفظ 0 رأی
18/08/2015 tickling [en] tickling تلفظ 0 رأی
18/08/2015 The Hamptons [en] The Hamptons تلفظ 0 رأی
18/08/2015 sprinkles [en] sprinkles تلفظ 0 رأی
12/02/2015 subclinical [en] subclinical تلفظ 0 رأی
12/02/2015 jawbreaker [en] jawbreaker تلفظ 0 رأی
12/02/2015 ebb and flow [en] ebb and flow تلفظ 0 رأی
12/02/2015 hypervelocity [en] hypervelocity تلفظ 0 رأی
12/02/2015 sun-tanned [en] sun-tanned تلفظ 1 رأی
12/02/2015 by the by [en] by the by تلفظ 0 رأی
04/01/2015 insinuate [en] insinuate تلفظ 0 رأی
04/01/2015 historical record [en] historical record تلفظ 0 رأی
04/01/2015 duty free [en] duty free تلفظ 1 رأی
28/11/2014 grano de café [es] grano de café تلفظ 0 رأی
03/09/2014 single-sourcing [en] single-sourcing تلفظ 0 رأی
03/09/2014 webstorm [en] webstorm تلفظ 0 رأی
03/09/2014 Don Vito Corleone [en] Don Vito Corleone تلفظ 0 رأی
03/09/2014 countersuit [en] countersuit تلفظ 0 رأی
03/09/2014 square one [en] square one تلفظ 0 رأی
30/03/2014 fashion show [en] fashion show تلفظ 2 رأی
30/03/2014 forest ranger [en] forest ranger تلفظ 1 رأی
30/03/2014 self-propelled [en] self-propelled تلفظ 0 رأی
30/03/2014 overruled [en] overruled تلفظ 0 رأی
30/03/2014 reflectively [en] reflectively تلفظ 0 رأی
30/03/2014 towelled [en] towelled تلفظ 0 رأی