کاربر:

SusannaMargret

مشترک تلفظ‌های SusannaMargret شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
25/08/2022
Garðabær تلفظ
Garðabær [is] 0 رأی
25/08/2022
Sigríður تلفظ
Sigríður [is] 0 رأی
25/08/2022
Heiðar تلفظ
Heiðar [is] 0 رأی
25/08/2022
THORGERDUR تلفظ
THORGERDUR [is] 0 رأی
25/08/2022
Héraðið تلفظ
Héraðið [is] 0 رأی
25/08/2022
Stakkholtsgjá تلفظ
Stakkholtsgjá [is] 0 رأی
25/08/2022
göngumaður تلفظ
göngumaður [is] 0 رأی
25/08/2022
Nauthúsagil تلفظ
Nauthúsagil [is] 0 رأی
25/08/2022
Rauðibotn تلفظ
Rauðibotn [is] 0 رأی
25/08/2022
Flóki تلفظ
Flóki [is] 0 رأی
25/08/2022
skeiðarárbrú تلفظ
skeiðarárbrú [is] 0 رأی
25/08/2022
Halldórsskora تلفظ
Halldórsskora [is] 0 رأی
25/08/2022
Hafnarfjörður تلفظ
Hafnarfjörður [is] 0 رأی
25/08/2022
Sléttueyri تلفظ
Sléttueyri [is] 0 رأی
25/08/2022
Ísveig تلفظ
Ísveig [is] 0 رأی
25/08/2022
Kaldaklofsjökull تلفظ
Kaldaklofsjökull [is] 0 رأی
25/08/2022
Austurbyggð تلفظ
Austurbyggð [is] 0 رأی
25/08/2022
Fagradalshraun تلفظ
Fagradalshraun [is] 0 رأی
25/08/2022
Guðrún Ósvífrsdóttir تلفظ
Guðrún Ósvífrsdóttir [is] 0 رأی
25/08/2022
Bolli Þorleiksson تلفظ
Bolli Þorleiksson [is] 0 رأی
25/08/2022
Þórður Sturluson تلفظ
Þórður Sturluson [is] 0 رأی
25/08/2022
Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum تلفظ
Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum [is] 0 رأی
25/08/2022
Von brigði تلفظ
Von brigði [is] 0 رأی
25/08/2022
Popplagið تلفظ
Popplagið [is] 0 رأی
25/08/2022
Fagradalsfjalls Geldingadalir تلفظ
Fagradalsfjalls Geldingadalir [is] 0 رأی