دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2009 Hollanda [tr] Hollanda تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Karşıyaka [tr] Karşıyaka تلفظ -1 رأی
07/07/2009 Hakkari [tr] Hakkari تلفظ -1 رأی
07/07/2009 Erzincan [tr] Erzincan تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Türkoğlu [tr] Türkoğlu تلفظ 0 رأی
07/07/2009 açıklayıcı [tr] açıklayıcı تلفظ 0 رأی
07/07/2009 açar [tr] açar تلفظ 0 رأی
07/07/2009 acıkmak [tr] acıkmak تلفظ 0 رأی
07/07/2009 açacak [tr] açacak تلفظ 0 رأی
07/07/2009 acımak [tr] acımak تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Lübnan [tr] Lübnan تلفظ 0 رأی
07/07/2009 yürek [tr] yürek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 acil [tr] acil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 abur cubur [tr] abur cubur تلفظ 0 رأی
07/07/2009 acıklı [tr] acıklı تلفظ 0 رأی
07/07/2009 abraş [tr] abraş تلفظ 0 رأی
07/07/2009 acemi [tr] acemi تلفظ 0 رأی
07/07/2009 acayip [tr] acayip تلفظ 0 رأی
07/07/2009 acaba [tr] acaba تلفظ 0 رأی
07/07/2009 abonman [tr] abonman تلفظ 0 رأی
07/07/2009 abide [tr] abide تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Şükrü Saracoğlu [tr] Şükrü Saracoğlu تلفظ 0 رأی
07/07/2009 acemilik [tr] acemilik تلفظ 0 رأی
07/07/2009 açıklamak [tr] açıklamak تلفظ 0 رأی
07/07/2009 kamaştırıcı [tr] kamaştırıcı تلفظ 0 رأی
07/07/2009 belediye başkanı [tr] belediye başkanı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 açık sözlü [tr] açık sözlü تلفظ 0 رأی