کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2017 reathaíocht [ga] reathaíocht تلفظ 0 رأی
05/04/2017 mo dhúshlán [ga] mo dhúshlán تلفظ 0 رأی
05/04/2017 ar an dea-uair [ga] ar an dea-uair تلفظ 0 رأی
05/04/2017 mbuafainn [ga] mbuafainn تلفظ 0 رأی
05/04/2017 ag fámaireacht [ga] ag fámaireacht تلفظ 0 رأی
05/04/2017 oíche airneáin [ga] oíche airneáin تلفظ 0 رأی
05/04/2017 lán doirn [ga] lán doirn تلفظ 0 رأی
05/04/2017 fuair mé [ga] fuair mé تلفظ 0 رأی
05/04/2017 meáite [ga] meáite تلفظ 0 رأی
05/04/2017 gurbh fhéidir [ga] gurbh fhéidir تلفظ 0 رأی
05/04/2017 tofa [ga] tofa تلفظ 0 رأی
05/04/2017 scinneadh [ga] scinneadh تلفظ 0 رأی
05/04/2017 an bhfaighfidh [ga] an bhfaighfidh تلفظ 0 رأی
05/04/2017 an ndearna [ga] an ndearna تلفظ 0 رأی
05/04/2017 réimse [ga] réimse تلفظ 0 رأی
05/04/2017 a shroicheadh [ga] a shroicheadh تلفظ 0 رأی
05/04/2017 bainfidh mé [ga] bainfidh mé تلفظ 0 رأی
05/04/2017 an-chliste [ga] an-chliste تلفظ 0 رأی
05/04/2017 nárbh fhéidir [ga] nárbh fhéidir تلفظ 0 رأی
05/04/2017 an mhisnigh [ga] an mhisnigh تلفظ 0 رأی
05/04/2017 feicfidh mé [ga] feicfidh mé تلفظ 0 رأی
05/04/2017 faolfhear [ga] faolfhear تلفظ 0 رأی
04/04/2017 dhúiseoinn [ga] dhúiseoinn تلفظ 0 رأی
04/04/2017 dhúiseofá [ga] dhúiseofá تلفظ 0 رأی
04/04/2017 ar dtús báire [ga] ar dtús báire تلفظ 0 رأی
04/04/2017 Críochdheighilt [ga] Críochdheighilt تلفظ 0 رأی
04/04/2017 méid a bhí sí [ga] méid a bhí sí تلفظ 0 رأی
04/04/2017 ar an drochuair [ga] ar an drochuair تلفظ 0 رأی
04/04/2017 go hÉirinn [ga] go hÉirinn تلفظ 0 رأی
04/04/2017 feiceann sé [ga] feiceann sé تلفظ 0 رأی