کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/05/2017 a Pháidín [ga] a Pháidín تلفظ 0 رأی
25/05/2017 A Sheáinín [ga] A Sheáinín تلفظ 0 رأی
25/05/2017 Páidín [ga] Páidín تلفظ 0 رأی
25/05/2017 Ó Curraoin [ga] Ó Curraoin تلفظ 0 رأی
25/05/2017 ní thabharfá [ga] ní thabharfá تلفظ 0 رأی
25/05/2017 maidhm [ga] maidhm تلفظ 0 رأی
25/05/2017 d'Éirinn [ga] d'Éirinn تلفظ 0 رأی
25/05/2017 ligígí [ga] ligígí تلفظ 0 رأی
25/05/2017 d'eisigh [ga] d'eisigh تلفظ 0 رأی
25/05/2017 d'eisíomar [ga] d'eisíomar تلفظ 0 رأی
25/05/2017 dúiseofar [ga] dúiseofar تلفظ 0 رأی
25/05/2017 bradaigh [ga] bradaigh تلفظ 0 رأی
25/05/2017 mhóinte [ga] mhóinte تلفظ 0 رأی
25/05/2017 ghlaoch [ga] ghlaoch تلفظ 0 رأی
25/05/2017 uirrithe [ga] uirrithe تلفظ 0 رأی
25/05/2017 breithe [ga] breithe تلفظ 0 رأی
25/05/2017 roghnaíomar [ga] roghnaíomar تلفظ 0 رأی
25/05/2017 naoi mbosca's fiche [ga] naoi mbosca's fiche تلفظ 0 رأی
25/05/2017 cleithiúnaí [ga] cleithiúnaí تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chleachtadh [ga] chleachtadh تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chríochnódh [ga] chríochnódh تلفظ 0 رأی
25/05/2017 drochiontaoibh [ga] drochiontaoibh تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chanfainn [ga] chanfainn تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chanfaidís [ga] chanfaidís تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chanainn [ga] chanainn تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chanfaimis [ga] chanfaimis تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chantá [ga] chantá تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chanfadh [ga] chanfadh تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chanaidís [ga] chanaidís تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chanfá [ga] chanfá تلفظ 0 رأی