کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/06/2017 m'íoslódáil [ga] m'íoslódáil تلفظ 0 رأی
06/06/2017 An Baile Gallda [ga] An Baile Gallda تلفظ 0 رأی
06/06/2017 ocrach [ga] ocrach تلفظ 0 رأی
06/06/2017 níos gile [ga] níos gile تلفظ 0 رأی
06/06/2017 cén uair [ga] cén uair تلفظ 0 رأی
06/06/2017 cumhachtach [ga] cumhachtach تلفظ 0 رأی
06/06/2017 Mac Gabhann [ga] Mac Gabhann تلفظ 0 رأی
06/06/2017 millteanach [ga] millteanach تلفظ 0 رأی
06/06/2017 baineann [ga] baineann تلفظ 0 رأی
06/06/2017 drochaimsire [ga] drochaimsire تلفظ 0 رأی
06/06/2017 níos fuaire [ga] níos fuaire تلفظ 0 رأی
06/06/2017 pancóg [ga] pancóg تلفظ 0 رأی
25/05/2017 bhféadfainn [ga] bhféadfainn تلفظ 0 رأی
25/05/2017 Reics [ga] Reics تلفظ 0 رأی
25/05/2017 dhúnann [ga] dhúnann تلفظ 0 رأی
25/05/2017 chomhnascadh [ga] chomhnascadh تلفظ 0 رأی
25/05/2017 réamhfhoclacha [ga] réamhfhoclacha تلفظ 0 رأی
25/05/2017 bhinne [ga] bhinne تلفظ 0 رأی
25/05/2017 mbith [ga] mbith تلفظ 0 رأی
25/05/2017 ar bharr [ga] ar bharr تلفظ 0 رأی
25/05/2017 de Bhaldraithe [ga] de Bhaldraithe تلفظ 0 رأی
25/05/2017 Sairseal [ga] Sairseal تلفظ 0 رأی
25/05/2017 a Pháidín [ga] a Pháidín تلفظ 0 رأی
25/05/2017 A Sheáinín [ga] A Sheáinín تلفظ 0 رأی
25/05/2017 Páidín [ga] Páidín تلفظ 0 رأی
25/05/2017 Ó Curraoin [ga] Ó Curraoin تلفظ 0 رأی
25/05/2017 ní thabharfá [ga] ní thabharfá تلفظ 0 رأی
25/05/2017 maidhm [ga] maidhm تلفظ 0 رأی
25/05/2017 d'Éirinn [ga] d'Éirinn تلفظ 0 رأی
25/05/2017 ligígí [ga] ligígí تلفظ 0 رأی