کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/02/2018 mbreitheamh [ga] mbreitheamh تلفظ 0 رأی
11/02/2018 meantán [ga] meantán تلفظ 0 رأی
11/02/2018 theastódh [ga] theastódh تلفظ 0 رأی
31/07/2017 tógfaimid [ga] tógfaimid تلفظ 0 رأی
21/07/2017 pillín [ga] pillín تلفظ 0 رأی
06/06/2017 surfáil [ga] surfáil تلفظ 0 رأی
06/06/2017 gob [ga] gob تلفظ 0 رأی
06/06/2017 Bhí sé ag cur báistí amuigh [ga] Bhí sé ag cur báistí amuigh تلفظ -1 رأی
06/06/2017 peirspictíocht [ga] peirspictíocht تلفظ 0 رأی
06/06/2017 crochta [ga] crochta تلفظ 0 رأی
06/06/2017 sconsa [ga] sconsa تلفظ 0 رأی
06/06/2017 m'íoslódáil [ga] m'íoslódáil تلفظ 0 رأی
06/06/2017 An Baile Gallda [ga] An Baile Gallda تلفظ 0 رأی
06/06/2017 ocrach [ga] ocrach تلفظ 0 رأی
06/06/2017 airím uaim thú [ga] airím uaim thú تلفظ 0 رأی
06/06/2017 níos gile [ga] níos gile تلفظ 0 رأی
06/06/2017 cén uair [ga] cén uair تلفظ 0 رأی
06/06/2017 cumhachtach [ga] cumhachtach تلفظ 0 رأی
06/06/2017 Mac Gabhann [ga] Mac Gabhann تلفظ 0 رأی
06/06/2017 millteanach [ga] millteanach تلفظ 0 رأی
06/06/2017 baineann [ga] baineann تلفظ 0 رأی
06/06/2017 drochaimsire [ga] drochaimsire تلفظ 0 رأی
06/06/2017 níos fuaire [ga] níos fuaire تلفظ 0 رأی
06/06/2017 pancóg [ga] pancóg تلفظ 0 رأی
06/06/2017 go dtí seo [ga] go dtí seo تلفظ 0 رأی
25/05/2017 bhféadfainn [ga] bhféadfainn تلفظ 0 رأی
25/05/2017 Reics [ga] Reics تلفظ 0 رأی
24/05/2017 dhúnann [ga] dhúnann تلفظ 0 رأی
24/05/2017 chomhnascadh [ga] chomhnascadh تلفظ 0 رأی
24/05/2017 réamhfhoclacha [ga] réamhfhoclacha تلفظ 0 رأی