کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/01/2016 ligint [ga] ligint تلفظ 0 رأی
11/01/2016 dhifriúil [ga] dhifriúil تلفظ 0 رأی
11/01/2016 úsáidim [ga] úsáidim تلفظ 0 رأی
11/01/2016 chostasach [ga] chostasach تلفظ 0 رأی
11/01/2016 áisiúil [ga] áisiúil تلفظ 0 رأی
11/01/2016 tiomáineann [ga] tiomáineann تلفظ 0 رأی
11/01/2016 sábhálaim [ga] sábhálaim تلفظ 0 رأی
11/01/2016 ghabhfaidh [ga] ghabhfaidh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 amlíne [ga] amlíne تلفظ 0 رأی
11/01/2016 ró-dhéanach [ga] ró-dhéanach تلفظ 0 رأی
11/01/2016 nuashonraigh [ga] nuashonraigh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 uathadh [ga] uathadh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 figiúirí [ga] figiúirí تلفظ 0 رأی
11/01/2016 A Dhaideo [ga] A Dhaideo تلفظ 0 رأی
11/01/2016 deisithe [ga] deisithe تلفظ 0 رأی
11/01/2016 taibhsí [ga] taibhsí تلفظ 0 رأی
11/01/2016 bachlóg [ga] bachlóg تلفظ 0 رأی
11/01/2016 a chailltear [ga] a chailltear تلفظ 0 رأی
11/01/2016 chaillte [ga] chaillte تلفظ 0 رأی
11/01/2016 faol [ga] faol تلفظ 0 رأی
11/01/2016 hiriseoirí [ga] hiriseoirí تلفظ 0 رأی
11/01/2016 meannán [ga] meannán تلفظ 0 رأی
11/01/2016 foscadh [ga] foscadh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 eachtrannach [ga] eachtrannach تلفظ 0 رأی
09/10/2015 gealach [ga] gealach تلفظ 0 رأی
09/10/2015 triaileann [ga] triaileann تلفظ 0 رأی
09/10/2015 riasc [ga] riasc تلفظ 0 رأی
09/10/2015 fhaill [ga] fhaill تلفظ 0 رأی
09/10/2015 fógraítear [ga] fógraítear تلفظ 0 رأی
09/10/2015 nífidh [ga] nífidh تلفظ 0 رأی