کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/02/2016 An Chomhairle Eorpach [ga] An Chomhairle Eorpach تلفظ 0 رأی
24/02/2016 long [ga] long تلفظ 0 رأی
24/02/2016 fonn [ga] fonn تلفظ 0 رأی
24/02/2016 níos lú [ga] níos lú تلفظ 0 رأی
24/02/2016 is deise [ga] is deise تلفظ 0 رأی
24/02/2016 liamháis [ga] liamháis تلفظ 0 رأی
20/02/2016 minic [ga] minic تلفظ 0 رأی
11/01/2016 leathadh [ga] leathadh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 buachailleacht [ga] buachailleacht تلفظ 0 رأی
11/01/2016 luíodh [ga] luíodh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 thiocfaidh [ga] thiocfaidh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 íocaimid [ga] íocaimid تلفظ 0 رأی
11/01/2016 adaigh [ga] adaigh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 Alastar [ga] Alastar تلفظ 0 رأی
11/01/2016 dochreidte [ga] dochreidte تلفظ 0 رأی
11/01/2016 sreangshiopa [ga] sreangshiopa تلفظ 0 رأی
11/01/2016 a chomhaireamh [ga] a chomhaireamh تلفظ 0 رأی
11/01/2016 Féinne [ga] Féinne تلفظ 0 رأی
11/01/2016 fillteán [ga] fillteán تلفظ 0 رأی
11/01/2016 na horduimhreacha [ga] na horduimhreacha تلفظ 0 رأی
11/01/2016 ag labhairt [ga] ag labhairt تلفظ 0 رأی
11/01/2016 níos measa [ga] níos measa تلفظ 0 رأی
11/01/2016 fireann [ga] fireann تلفظ 0 رأی
11/01/2016 ligint [ga] ligint تلفظ 0 رأی
11/01/2016 dhifriúil [ga] dhifriúil تلفظ 0 رأی
11/01/2016 úsáidim [ga] úsáidim تلفظ 0 رأی
11/01/2016 chostasach [ga] chostasach تلفظ 0 رأی
11/01/2016 áisiúil [ga] áisiúil تلفظ 0 رأی
11/01/2016 tiomáineann [ga] tiomáineann تلفظ 0 رأی
11/01/2016 sábhálaim [ga] sábhálaim تلفظ 0 رأی