کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/07/2019 loscadh [ga] loscadh تلفظ 0 رأی
26/07/2019 fuist [ga] fuist تلفظ 0 رأی
22/02/2019 deilbh [ga] deilbh تلفظ -1 رأی
22/02/2019 mo bheannacht ort [ga] mo bheannacht ort تلفظ 0 رأی
22/02/2019 cneá [ga] cneá تلفظ -1 رأی
22/02/2019 Tá rud éigin ag teacht. [ga] Tá rud éigin ag teacht. تلفظ 0 رأی
22/02/2019 Céard a rinne tú? [ga] Céard a rinne tú? تلفظ 0 رأی
11/02/2018 cúpla áit [ga] cúpla áit تلفظ 0 رأی
11/02/2018 gréithre [ga] gréithre تلفظ 0 رأی
11/02/2018 cuimhneachán [ga] cuimhneachán تلفظ 0 رأی
11/02/2018 scuab fiacail [ga] scuab fiacail تلفظ -1 رأی
11/02/2018 i gcomparáid le [ga] i gcomparáid le تلفظ 0 رأی
11/02/2018 fochupán [ga] fochupán تلفظ 0 رأی
11/02/2018 raidhse [ga] raidhse تلفظ -1 رأی
11/02/2018 ndeirtear [ga] ndeirtear تلفظ 0 رأی
11/02/2018 inláimhsithe [ga] inláimhsithe تلفظ 0 رأی
11/02/2018 Ní féidir a chraiceann is a luach a bheith agat [ga] Ní féidir a chraiceann is a luach a bheith agat تلفظ -1 رأی
11/02/2018 Anois ar theacht an tsamhraidh [ga] Anois ar theacht an tsamhraidh تلفظ -1 رأی
11/02/2018 sí bheag, sí mhór [ga] sí bheag, sí mhór تلفظ -1 رأی
11/02/2018 Tá sé go deas bualadh leat [ga] Tá sé go deas bualadh leat تلفظ -1 رأی
11/02/2018 gailf [ga] gailf تلفظ 0 رأی
11/02/2018 uaillmhian [ga] uaillmhian تلفظ 0 رأی
11/02/2018 bóthar dúnta [ga] bóthar dúnta تلفظ 0 رأی
11/02/2018 dtrasnaíonn [ga] dtrasnaíonn تلفظ 0 رأی
11/02/2018 spéirghorm [ga] spéirghorm تلفظ 0 رأی
11/02/2018 gormghlas [ga] gormghlas تلفظ 0 رأی
11/02/2018 tsubh [ga] tsubh تلفظ 0 رأی
11/02/2018 bhuidéal [ga] bhuidéal تلفظ 0 رأی
11/02/2018 cruthanta [ga] cruthanta تلفظ 0 رأی
11/02/2018 creideann [ga] creideann تلفظ 0 رأی