دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/07/2011 quincho [es] quincho تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/07/2011 Tomás Luis de Victoria [es] Tomás Luis de Victoria تلفظ 0 رأی
11/07/2011 Hernán [es] Hernán تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2010 Marcela [es] Marcela تلفظ 0 رأی
04/11/2010 Silvina [es] Silvina تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/11/2010 malicioso [es] malicioso تلفظ 1 رأی
04/11/2010 oscuro [es] oscuro تلفظ 0 رأی
04/11/2010 pescado [es] pescado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2010 pesca [es] pesca تلفظ 0 رأی
04/11/2010 mosca [es] mosca تلفظ 1 رأی
04/11/2010 Ostra [es] Ostra تلفظ 0 رأی
04/11/2010 llama [es] llama تلفظ -1 رأی
04/11/2010 minusválido [es] minusválido تلفظ -1 رأی
04/11/2010 Enrique Larreta [es] Enrique Larreta تلفظ 0 رأی
03/11/2010 familia [es] familia تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 Irene [es] Irene تلفظ 0 رأی
03/11/2010 frenético [es] frenético تلفظ 0 رأی
03/11/2010 morocho [es] morocho تلفظ 0 رأی
03/11/2010 idiota [es] idiota تلفظ 0 رأی
03/11/2010 empolvarse [es] empolvarse تلفظ 0 رأی
02/11/2010 catacumbas [es] catacumbas تلفظ 0 رأی
02/11/2010 enderezador [es] enderezador تلفظ 0 رأی
02/11/2010 atrevida [es] atrevida تلفظ 0 رأی
06/01/2009 coordinar [es] coordinar تلفظ 0 رأی
06/01/2009 aparatos [es] aparatos تلفظ 0 رأی
06/01/2009 celulares [es] celulares تلفظ 0 رأی
05/01/2009 dijo [es] dijo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2009 ocasionar [es] ocasionar تلفظ 0 رأی
05/01/2009 proyecciones [es] proyecciones تلفظ 0 رأی
05/01/2009 automáticamente [es] automáticamente تلفظ 0 رأی