دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/01/2012 da [sco] da تلفظ 0 رأی
18/01/2012 maw [sco] maw تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Borrheid [sco] Borrheid تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Gie's a haun [sco] Gie's a haun تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Naw yer no [sco] Naw yer no تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 awa wae ye [sco] awa wae ye تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Bauchle [sco] Bauchle تلفظ 0 رأی
18/01/2012 dreich [sco] dreich تلفظ 1 رأی
18/01/2012 Haufwit [sco] Haufwit تلفظ 0 رأی
18/01/2012 gonnae [sco] gonnae تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 pelter [sco] pelter تلفظ 0 رأی
18/01/2012 fannybaws [sco] fannybaws تلفظ 0 رأی
18/01/2012 boak [sco] boak تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Glesga [sco] Glesga تلفظ 0 رأی
18/01/2012 The deuk ett the bit breid [sco] The deuk ett the bit breid تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Cameronbrige [sco] Cameronbrige تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Saunt Andras [sco] Saunt Andras تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Scotlan [sco] Scotlan تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Stirlin [sco] Stirlin تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Hielans [sco] Hielans تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Cruachan [sco] Cruachan تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Kirkcoubrie [sco] Kirkcoubrie تلفظ 0 رأی
18/01/2012 sassenach [sco] sassenach تلفظ 1 رأی
18/01/2012 paisley [en] paisley تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Kirkcaudy [sco] Kirkcaudy تلفظ 0 رأی
18/01/2012 lahproaig [sco] lahproaig تلفظ 0 رأی