دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/01/2012 Soddin [sco] Soddin تلفظ 0 رأی
21/01/2012 ile [sco] ile تلفظ 0 رأی
20/01/2012 Haud yer weesht [sco] Haud yer weesht تلفظ 0 رأی
20/01/2012 fermer [sco] fermer تلفظ 0 رأی
20/01/2012 Mingin [sco] Mingin تلفظ 0 رأی
20/01/2012 Swally [sco] Swally تلفظ 0 رأی
19/01/2012 Stranrawer [sco] Stranrawer تلفظ 0 رأی
19/01/2012 Cloon [sco] Cloon تلفظ 0 رأی
19/01/2012 Evern [sco] Evern تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Glaekit [sco] Glaekit تلفظ 0 رأی
18/01/2012 aboot [sco] aboot تلفظ 0 رأی
18/01/2012 roon [sco] roon تلفظ 0 رأی
18/01/2012 doon [sco] doon تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Kelsae [sco] Kelsae تلفظ 0 رأی
18/01/2012 mither [sco] mither تلفظ 0 رأی
18/01/2012 faither [sco] faither تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Saint Mirren [sco] Saint Mirren تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Whit dae ye hink [sco] Whit dae ye hink تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Nae [sco] Nae تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Dinnae fash yersel [sco] Dinnae fash yersel تلفظ 0 رأی
18/01/2012 A dinnae ken [sco] A dinnae ken تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Scots [sco] Scots تلفظ 0 رأی
18/01/2012 wha [sco] wha تلفظ 0 رأی
18/01/2012 hae [sco] hae تلفظ 0 رأی
18/01/2012 wean [sco] wean تلفظ 0 رأی
18/01/2012 mucker [sco] mucker تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Awrite [sco] Awrite تلفظ 0 رأی
18/01/2012 whit [sco] whit تلفظ 0 رأی
18/01/2012 Aye [en] Aye تلفظ 1 رأی
18/01/2012 naw [sco] naw تلفظ 0 رأی