دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/01/2012 formation [ia] formation تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 avantagiose [ia] avantagiose تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 philosophic [ia] philosophic تلفظ 0 رأی
17/01/2012 empirismo [ia] empirismo تلفظ 1 رأی
17/01/2012 positivismo [ia] positivismo تلفظ 0 رأی
17/01/2012 revivificar [ia] revivificar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 revitalisar [ia] revitalisar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 canto [ia] canto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 alteres [ia] alteres تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 amusamento [ia] amusamento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 bellemente [ia] bellemente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 comenciantes [ia] comenciantes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 comenciava [ia] comenciava تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 dura [ia] dura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 mappa [ia] mappa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 Islandese [ia] Islandese تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 juvenes [ia] juvenes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 linguas [ia] linguas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 ex-presidente [ia] ex-presidente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 internato [ia] internato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 incoragiate [ia] incoragiate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 reager [ia] reager تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 sitos [ia] sitos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 sole [ia] sole تلفظ 1 رأی
25/12/2011 trovabile [ia] trovabile تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 precios [ia] precios تلفظ 1 رأی
25/12/2011 nativitate [ia] nativitate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 centrifugar [ia] centrifugar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/12/2011 centrifugation [ia] centrifugation تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2011 regulator [ia] regulator تلفظ 0 رأی