دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/10/2013 station Hoofddorp [nl] station Hoofddorp تلفظ 0 رأی
11/08/2010 Dustley Mulder [nl] Dustley Mulder تلفظ 0 رأی
29/07/2010 beemdooievaarsbek [nl] beemdooievaarsbek تلفظ 0 رأی
29/07/2010 vers [nl] vers تلفظ 1 رأی
29/07/2010 rap [nl] rap تلفظ 0 رأی
19/04/2010 verwest [nl] verwest تلفظ 0 رأی
19/04/2010 opknappen [nl] opknappen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 grijnzen [nl] grijnzen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 huishoudelijk [nl] huishoudelijk تلفظ 0 رأی
19/04/2010 klussen [nl] klussen تلفظ 0 رأی
19/04/2010 knutselwerk [nl] knutselwerk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 humeur [nl] humeur تلفظ 0 رأی
19/04/2010 ikke [nl] ikke تلفظ 0 رأی
30/12/2009 Technologie [nl] Technologie تلفظ 0 رأی
30/12/2009 slingers [nl] slingers تلفظ 0 رأی
30/12/2009 piek [nl] piek تلفظ 0 رأی
30/12/2009 stal [nl] stal تلفظ 0 رأی
29/07/2009 Van der Graaf Generator [nl] Van der Graaf Generator تلفظ 0 رأی
27/07/2009 vertel [nl] vertel تلفظ 1 رأی
27/07/2009 dit [nl] dit تلفظ 0 رأی
27/07/2009 kak [nl] kak تلفظ 0 رأی
27/07/2009 goeiedag [nl] goeiedag تلفظ 1 رأی
28/05/2009 2000 [nl] 2000 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2009 schipper [nl] schipper تلفظ 0 رأی
28/05/2009 theoloog [nl] theoloog تلفظ 0 رأی
28/05/2009 zangeres [nl] zangeres تلفظ 0 رأی
28/05/2009 rekenaar [nl] rekenaar تلفظ 0 رأی
28/05/2009 stuurman [nl] stuurman تلفظ 0 رأی
28/05/2009 ambtenaar [nl] ambtenaar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2009 baanveger [nl] baanveger تلفظ 0 رأی