کاربر:

Saena

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Saena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2010 scos [ro] scos تلفظ 0 رأی
02/12/2010 rumegător [ro] rumegător تلفظ 0 رأی
02/12/2010 melc [ro] melc تلفظ 0 رأی
02/12/2010 migrenă [ro] migrenă تلفظ 0 رأی
02/12/2010 decolare [ro] decolare تلفظ 0 رأی
02/12/2010 structură [ro] structură تلفظ 0 رأی
02/12/2010 stătut [ro] stătut تلفظ 0 رأی
02/12/2010 antiderapant [ro] antiderapant تلفظ 0 رأی
02/12/2010 derapaj [ro] derapaj تلفظ 0 رأی
02/12/2010 scoate [ro] scoate تلفظ 0 رأی
02/12/2010 solemnitate [ro] solemnitate تلفظ 0 رأی
02/12/2010 derapat [ro] derapat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 polimer [ro] polimer تلفظ 0 رأی
02/12/2010 blocat [ro] blocat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 ascensor [ro] ascensor تلفظ 0 رأی
02/12/2010 polei [ro] polei تلفظ 0 رأی
02/12/2010 poliomielită [ro] poliomielită تلفظ 0 رأی
02/12/2010 decola [ro] decola تلفظ 0 رأی
02/12/2010 libidinos [ro] libidinos تلفظ 0 رأی
02/12/2010 haos [ro] haos تلفظ 0 رأی
02/12/2010 limitrof [ro] limitrof تلفظ 0 رأی
02/12/2010 derivat [ro] derivat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 însușit [ro] însușit تلفظ 0 رأی
02/12/2010 proveni [ro] proveni تلفظ 0 رأی
02/12/2010 provenit [ro] provenit تلفظ 0 رأی
02/12/2010 coborâre [ro] coborâre تلفظ 0 رأی
02/12/2010 clopot [ro] clopot تلفظ 0 رأی
02/12/2010 sufix [ro] sufix تلفظ 0 رأی
02/12/2010 prefix [ro] prefix تلفظ 0 رأی
02/12/2010 filmare [ro] filmare تلفظ 0 رأی